فرم درخواست عضویت در حزب رفاه  (ویژه ایرانیان خارج از کشور)


Please complete all REQUIRED fields marked with an asterisk (*)

تکمیل خانه های با علامت ستاره (*) الزامی می باشد.

 

آیا در نظر دارید پس از فروپاشی جمهوری اسلامی به ایران بازگشته و به فعالیت خود در حزب رفاه ادامه دهید؟

Clear Selection

با توجه به علاقمندی، تخصص و تجارب خود، یک یا حداکثر 2 بخش و یا ستاد را برای فعالیت خود انتخاب نمایید.