سیستم حزب

ما یک تشکیلات سیاسی راست میانه باورمند به لیبرالیسم هستیم که در باره سیاست اداره کشوربا هموندان خود ایده های مشابهی داریم.

حزب ما پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام مردم سالار، برای بدست آوردن فرصت در جهت اجرای طرحهای خود در سطح کشور ایران فعالیت کرده  تا از طریق معرفی کاندیداها در انتخابات آزاد در کشور بتوانیم در نظام قانونگذاری و اداره کشور نقش خود را ایفا و طرح های خود را اجرایی کنیم.

پیشینه تاریخی

بنیانگذاران حزب با بررسی دقیق تاریخچه و موقعیت اپوزیسیون خارج از کشور و شیوه های مبارزات مدنی گذشته و رفتارهای جمهوری اسلامی در واکنش به مخالفان خود،  ظهور یک حزب پیشرو که بتواند با جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده و در چهارچوب یک مبارزه سیستماتیک با آن به مقابله پرداخته و بتواند در جایگزینی یک نظام دمکراسی در ایران نقش آفرینی کند را ضروری دانسته و با برخورداری از  تجارب گذشته و دانش متخصصان،  حزب رفاه را بنیان گذاردند.

ساختار و سازمان

حزب رفاه تلاش خواهد کرد تا بر اساس سیستم انتخاباتی آینده در ایران بتواند اکثریت کرسی ها را در یک انتخابات عمومی برای تشکیل دولت بدست آورد.

ما همانند احزاب پیشرو در کشورهای مترقی عضو جدید جذب کرده و فعالیت های خود را سازماندهی و گسترش می دهیم  تا از طریق رقابت های سیاسی نامزدهای خود را برای کسب كرسی ها معرفی نماییم.

حزب رفاه  هم در سطح ملی و هم در سطح محلی و استانی  فعالیت می کند. اعضای ما در شهرها و سطح استانها به رقابت های انتخاباتی شهری و استانی خواهند پرداخت،  رقابت های انتخاباتی مسابقات احزابی است که در آن کاندیداها نمایندگی احزاب سیاسی را دارند  و در آن برای راه یافتن به پارلمان (مجلس سنا و عوام) به رقابت خواهند پرداخت.

به طور کلی ، ساختار حزب تحت تسلط و نظارت اعضای منتخب و رهبر حزب است. ساختار کشوری حزب،  سیاست و استراتژی انتخابات را تعیین می کند. در عین حال ، دفاتر حزبی محلی و منطقه ای نیز از طریق انجمن های محلی در سطح حوزه انتخابیه سازمان می یابند. این انجمن ها به طور معمول کانون فعالیت اعضا در مناطق هستند. یکی از وظایف اصلی آنها انتخاب نامزدی است که حزب در آن حوزه انتخابیه نامزد خواهد کرد. آنها همچنین پیام و سیاست های حزب را با فرهنگ بومی منطبق و تحویل  می دهند.

تأمین مالی حزب

فعالیت های حزب، چه در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران و چه پس از آزادی کشور به ویژه رقابت های انتخاباتی، به منابع مالی زیادی نیاز دارد. ما به شدت به جمع آوری کمک های مالی نیاز داریم و از اعضا و هواداران برای تأمین بودجه فعالیت های خود کمک می گیریم.

انتخابات حزبی

انتخابات حزب رفاه به دو بخش تقسیم می گردد:

- بخش پیش از فروپاشی جمهوری اسلامی در ایران.

- بخش پس از فروپاشی جمهوری اسلامی در ایران.

پیش از فروپاشی جمهوری اسلامی در ایران، ما انتخابات در درون کشور را نداریم تا نمایندگان شهر ها و استانها را معرفی نماییم و نام و مشخصات اعضای حزب در شهر های درون کشور مخفی خواهد ماند ولی پس از فروپاشی به مردم معرفی خواهند شد تا بتوانند در رقابت های انتخاباتی برای راهیابی به پارلمان شرکت نمایند.

اما انتخابات حزبی در سطح کشورهایی انجام خواهد شد که حزب در آن کشورها عضو  و فعالیت دارد. که به آن شاخه حزبی گفته می شود. مهمترین وظیفه شاخه حزب، انتخابات محلی مربوط به خود و سازماندهی جبهه مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی و شرکت فعال در ستادهای کاری می باشد است.

رویه های انجام این کار در آیین نامه های داخلی  توسط حزب تهیه و اعمال می شود. اما  شاخه های حزبی از استقلال قابل توجهی در اداره امور خود برخوردار هستند. و عملکرد آنها کاملا مستقل ولی در چهارچوب قوانین کلی حزب می باشد.

در دوران پیش از فروپاشی، حزب رفاه  سه دوره انتخابات خواهد داشت

- دوره انتخاباتی مسلولین و روسای شاخه ها در کشورها (دوره یک ساله)

- دوره انتخاباتی اعضای کمیته مرکزی و رئیس حزب ( دوره دو ساله)

- دوره انتخاباتی رهبر حزب (دوره یک ساله) که وظایف آن رهبری سیاسی حزب،  نمایندگی رسمی حزب در تمام مجامع، نهادها، سازمان های بین المللی، تعیین سیاست های کلی با بهره گیری از مشاوران خود (از درون حزب)  در سطوح مختلف می باشد.

پس از فروپاشی جمهوری اسلامی در ایران، ما انتخابات در درون کشور را خواهیم داشت تا نمایندگان شهر ها و استانها را معرفی نماییم و نام و مشخصات کلیه اعضای حزب در اختیار شهروندان درون کشور قرار خواهد گرفت تا بتوانند در رقابت های انتخاباتی برای راه یابی به پارلمان شرکت نمایند.

انتخابات حزبی در سطح کشوری انجام خواهد یعنی تمام مناطقی که حزب در آن عضو  و فعالیت دارد و به آن دفاتر حزبی گفته می شود. مهمترین وظیفه دفاتر حزب، انتخابات محلی مربوط به خود می باشد و آنها همچنین پیام و سیاست های حزب را با فرهنگ بومی منطبق و انعکاس  می دهند.

دفاتر  حزبی از استقلال قابل توجهی در اداره امور خود برخوردار هستند. و عملکرد آنها کاملا مستقل ولی در چهارچوب قوانین کلی حزب می باشد.

در دوران پس از فروپاشی، حزب رفاه  سه دوره انتخابات خواهد داشت

- دوره انتخاباتی نمایندگان  محلی و استانی در کشور (دوره دو ساله)

- دوره انتخاباتی اعضای کمیته مرکزی و دبیر کل حزب ( دوره چهار ساله)

- دوره انتخاباتی رهبر حزب (دوره چهار ساله)

رهبر حزب در صورت کسب آرای کافی بعنوان رئیس دولت (در نظام پادشاهی بعنوان نخست وزیر و در نظام جمهوری بعنوان رییس جمهور) فعالیت خواهد نمود.

رهبر حزب در صورت عدم کسب آرای کافی عنوان رهبر سیاسی حزب، رهبر دولت در سایه (اپوزیسیون) فعالیت خواهد نمود

رهبری حزب

رهبران حزب شخصیتهای برجسته حزب هستند. آنها در واقع نامزد حزب برای نخست وزیری یا ریاست جمهوری (بستگی به نوع نظام سیاسی آینده در ایران دارد) خواهند بود. در نتیجه، انتخاب رهبر حزب یکی از مهمترین وظایف اعضای حزب است. به طور معمول ، انتخاب رهبر حزب پس از استعفا یا مرگ مقام انجام می شود. دفاتر حزبی بر اساس قوانین حزبی به طور دوره ای در هر دو سال یکبار می توانند خواستار بازنگری رهبری یا مجبور نمودن آن به کناره گیری شوند.

دفاتر حزبی همچنین سایر اعضای اجرایی منطقه خود و اعضای کمیته مرکزی حزب را انتخاب می کنند که وظیفه آنها مدیریت دستگاههای اداری و قانونگذاری حزب است.. این انتخابات  در دوران پیش از فروپاشی دو سال و پس از بازگشت به ایران هر چهار سال یک بار اتفاق می افتد.

بخش های تشکیلاتی

فعالیت های حزبی

فعالیت های حزب به دو بخش کلی تقسیم می شوند و هر بخش شامل تعدادی ستاد اجرایی جهت انجام امور در حوزه های مربوطه بشرح زیر می باشند

  • - فعالیت های مبارزاتی با نظام جمهوری اسلامی
  • - فعالیت های آماده سازی دوران پس از فروپاشی

ستادهای اجرایی 

qxif-bullhorn

ستاد برگزاری مراسم

qxif-database

پایگاه داده ها

qxif-first-order

ستاد فرهنگی

qxif-edit

ستاد راهبرد

qxif-twitter

ستاد روابط عمومی و تبلیغات

qxif-users

ستاد امور بین الملل

qxif-user-plus

ستاد تامین منابع انسانی

ستادهای آماده سازی و برنامه ریزی

qxif-address-book

نمایندگان حزب در شهرها

qxif-bullseye

مرکز سیاست گذاری ها

qxif-child

ستاد امور جوانان

qxif-binoculars

ستاددفاع ملی

qxif-dollar-sign

دفتر خزانه داری و دارایی

qxif-envira

کشاورزی و جنگلداری

qxif-tree

بخش محیط زیست

qxif-heartbeat

ستاد ورزش و سلامت جامعه

qxif-home

ستاد کار و رفاه اجتماعی

qxif-chart-bar

ستادهای انتخاباتی

qxif-android

ستاد تکنولوژی

qxif-industry

ستاد امور کارگران

qxif-balance-scale

بخش امور قضایی

qxif-graduation-cap

بخش ورزش، آموزش، علوم و فناوری

qxif-ship

بخش شیلات

qxif-barcode

کمیته های ویژه

qxif-road

بخش راه و ترابری و حمل و نقل

qxif-fort-awesome

ستاد تشکیل کابینه

qxif-copy

مرکز پژوهش های سیاسی

qxif-female

ستاد امور زنان

qxif-search

ستاد تحقیقات جامع

qxif-globe

بخش امور خارجه

qxif-medkit

بخش بهداشت

qxif-cogs

بخش اقتصاد، تجارت و صنعت

qxif-internet-explorer

بخش مخابرات و ارتباطات

qxif-fire-extinguisher

بخش مدیریت بحران

qxif-address-book

ستاد امور دفاتر منطقه ای